สังคมไทย

ความเลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงอยู่ในสังคมไทย จะมีวิธีใดเข้ามาจัดการแก้ไขได้บ้าง

สังคมไทย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมมีการกระจายตัวอย่างไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดแบบรูปจำเพาะ ตามแนวจำพวกของบุคคลที่ทางสังคมถูกปิดกั้นการเข้าถึงในสังคมนั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นลำดับ มีสาเหตุ มาจากเรื่องใดบ้าง

 

ตัวกำหนดความเหลื่อมล้ำในสังคมมีเรื่องใดบ้าง

 

1.อำนาจ

2.ศาสนา

3 เครือญาติ

4.เกียรติภูมิ

5.เชื้อชาติ

6.ชาติพันธุ์

 

สิทธิทาง สังคมไทย ประกอบด้วย

1.ตลาดแรงงาน บ่อเกิดของรายได้ บริการสาธารณสุข เสรีภาพในการพูด การศึกษา การมีผู้แทนทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมนี้มีความเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางธรรมชาติก็มี และอาจ รวมถึงอำนาจทางสังคม การเข้าถึงสินค้าสาธารณะ เช่น การศึกษา การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอ การขนส่ง ตลอดจนการบริการทางการเงิน เช่นการธนาคาร และการบริการทางสังคมอื่นๆ

 

วิธีแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการหลายด้าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเลื่อมล้ำทางสังคม โดยการใช้วิธีการแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้คือ

 

1.การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความสมดุลมากขึ้น ประชาชนมีการใช้จ่ายหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

 

2.การปรับโครงสร้างราคาสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ อีกทั้งการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรมีที่ทำกินอย่างเพียงพอเหมาะสมแก่ฐานะ

 

3.แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม

 

4.การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้แก่ การเพิ่มมาตรการในการยกระดับรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมาย 40% ที่มีรายได้น้อยที่สุด ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 

5.การมีนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินพิจารณาการจัดเก็บภาษีกำไรส่วนเกินทุน และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

6.การปรับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ ที่มีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำควบคู่กับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นๆ ได้แก่การเพิ่มมาตรการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมที่ส่วนใหญ่คนจนจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรม เนื่องจากไม่มีเงินในการวิ่งเต้นต่อสู้คดีเหมือนคนรวย

 

วิธีแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนานตราบใดที่ผู้มีอำนาจไม่ได้ใช้กลไกของกฎหมายมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ก็มักจะเห็นความแตกต่างในการปฏิบัติที่ประชาชน ซึ่งเป็นชนชั้นล่างกับชนชั้นกลางได้รับมักแตกต่างกันแทบทุกอย่าง ถึงอย่างไรประชาชนก็ยังคงมีความหวังว่ารัฐจะหาทางแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคมให้มีช่องว่างน้อยลงในอนาคตข้างหน้านี้ก็เป็นได้

 

ขอขอบคุณ : https://heatherlyloves.com

จิตอาสา

การแบ่งปันที่ช่วยแบ่งเบาภาระ สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้

จิตอาสา การเป็นผู้ให้จะสุขใจมากกว่าการเป็นผู้รับ ในภาวะความยากลำบากที่หลายคนได้ประสบมา ทั้งภัยไฟไหม้ น้ำท่วม

อ่านต่อ »
คิดบวก

รู้มั้ย แค่คุณคิดบวกก็ช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตกลับง่ายขึ้นมาทันที

คิดบวก การคิดบวกช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ หลายคนได้ยินคำพูดนี้อาจจะมีข้อโต้แย้งในใจเกิดขึ้นก็ได้ ว่าจะช่วยได้อย่างไร และแท้จริงแล้ววิธีการคิดบวกเป็นอย่างไรกันแน่

อ่านต่อ »
ประกันสังคม

เช็คด่วน ประกันสังคม ม.33 ม.39 ลดเงินสมทบ ระยะเวลากี่เดือน มาดูกัน

ประกันสังคม สถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในระบบ ประกันสังคม และประชาชนทั่วไปยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ »
จิตอาสา

การแบ่งปันที่ช่วยแบ่งเบาภาระ สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้

จิตอาสา การเป็นผู้ให้จะสุขใจมากกว่าการเป็นผู้รับ ในภาวะความยากลำบากที่หลายคนได้ประสบมา ทั้งภัยไฟไหม้ น้ำท่วม

อ่านต่อ »
คิดบวก

รู้มั้ย แค่คุณคิดบวกก็ช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตกลับง่ายขึ้นมาทันที

คิดบวก การคิดบวกช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ หลายคนได้ยินคำพูดนี้อาจจะมีข้อโต้แย้งในใจเกิดขึ้นก็ได้ ว่าจะช่วยได้อย่างไร และแท้จริงแล้ววิธีการคิดบวกเป็นอย่างไรกันแน่

อ่านต่อ »
ประกันสังคม

เช็คด่วน ประกันสังคม ม.33 ม.39 ลดเงินสมทบ ระยะเวลากี่เดือน มาดูกัน

ประกันสังคม สถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในระบบ ประกันสังคม และประชาชนทั่วไปยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ »