จริยธรรม

หากต้องใช้จริยธรรมนำชีวิตให้ได้ผลดี ควรเริ่มเรียนรู้เมื่อไหร่

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นปกติสุข และเพื่อความสงบสุขของสังคมที่อยู่ร่วมกัน การใช้หลักจริยธรรมควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร คนที่ยังไม่รู้ควรได้ศึกษาเรียนรู้เมื่อไหร่ และมีเรื่องใดที่ต้องเรียนรู้บ้าง จึงจะสามารถนำมาใช้กับชีวิตตนเองได้

 

จริยธรรม ที่ทุกคนต้องเรียนรู้

 

1.ซื่อสัตย์สุจริต

คือความประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียง หรืออคติ

คนที่ซื่อสัตย์สุจริตจะมีความประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวงใคร

 

2.พอประมาณ

การรู้จักเก็บออม รู้จักใช้ทรัพย์สิน สิ่งของเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อตามคนอื่น รู้จักการวางแผนการเงิน

 

3.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง หรือเรื่องของตัวเอง เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร

 

4.มีความสามัคคี

ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามต้องการ

 

5.ขยันอดทน

 

ความอดทน คือ การมีจิตใจเข้มแข็ง ยอมรับสภาพที่ตนไม่พอใจได้ เช่น อดทนต่อความเหนื่อยยากลำบาก ความหิว ความเจ็บปวดเล็กน้อย อดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความเศร้าโศกเสียใจ อดทนต่อความอยากได้ และการรู้จักรอคอย ความอดทน ทำให้เป็นคนเข้มแข็งรู้จักให้อภัยผู้อื่น ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานให้สำเร็จได้

 

6.สุภาพเรียบร้อย

ผู้ที่มีนิสัยสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีกริยามารยาทที่ดีงาม รู้จักมีสัมมาคารวะ และวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

 

7.ความมีสติสัมปชัญญะ

หมายถึง  การควบคุมตนเองให้พร้อม  มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทางประสาทสัมผัส  การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ  เหมาะสม และถูกต้อง

 

8.ความมีระเบียบวินัย

หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกลำดับ  ถูกที่  มีความเรียบร้อย  ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ  ข้อบังคับ  ข้อตกลง  กฎหมาย  และศีลธรรม

 

9.ความรับผิดชอบ

หมายถึง  ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน  หน้าที่  ด้วยความผูกพัน  ความพากเพียร  เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

 

10.ความมีน้ำใจ

เป็นผู้ปรารถนาดีมีไมตรีจิต ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข  และช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์

 

11.ความกตัญญู

คือ การรู้จักบุญคุณของคนอื่นที่มีพระคุณแก่ตน ระลึกถึงคุณความดีของท่านอยู่เสมอ และมีกตเวที คือ การตอบแทนพระคุณของผู้มีคุณนั้นด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่จะทำได้

 

13.ความเมตตา

หมายถึง ความรัก หวังดี อยากให้ผู้อื่นมีความสุข  กรุณา หมายถึง การช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ผู้มีเมตตากรุณาจะไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนรังแกผู้ใด มีแต่จะรู้จักเห็นใจผู้อื่น และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่น

 

จริยธรรมควรได้เรียนรู้ในช่วงวัยไหน

 

การสอนจริยธรรมสามารถสอนให้กับบุตรหลานได้ตั้งแต่วัยก่อนเรียนเป็นต้นไป โดยคุณพ่อคุณแม่ควรสอดแทรกการสอนเรื่องจริยธรรมให้บุตรหลานผ่านการทำกิจกรรม การเล่านิทาน หรือการเล่นสมมุติต่างๆ ตามที่สะดวก โดยสามารถหยิบยกเรื่องต่างๆ ที่เด็กสามารถรับรู้ เข้าใจตามช่วงวัยของเด็ก และสามารถเรียนรู้หลักจริยธรรมของข้ออื่นๆ ที่ยากขึ้นไปตามวัยที่เติบโตขึ้น

 

การเรียนรู้หลักจริยธรรมของบุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้ได้ตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำมาใช้ในได้จริง ทั้งเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมถึง มงคล 38 ประการก็นับว่าเป็นสิ่งดีงามที่คนผู้มีความเจริญ ควรได้เรียนรู้และนำไปพิจารณามาใช้กับชีวิตตนเองให้ได้รับความสุข มากขึ้นได้

 

 

ขอขอบคุณ : https://heatherlyloves.com

 

เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงสุนัข แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงสุนัข บ้านไหน เลี้ยงสุนัข ก็มักจะได้ยินเสียงเห่าและหอนให้ได้ยินอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขที่มีปฏิกริยาตอบโต้เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น

อ่านต่อ »
ชีวิตหลังเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณ บริหารเวลาอย่างไรให้ใจเป็นสุข

ชีวิตหลังเกษียณ มีใครหลายคนที่เคยตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน แต่เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก

อ่านต่อ »
โฮมีโอพาธีย์

โฮมีโอพาธีย์ ศาสตร์นี้คนไทยควรรู้จัก มีอะไรน่าสนใจบ้างต้องอ่าน

โฮมีโอพาธีย์ หลังจากมีการระบาดของโควิด19.ทำให้หลายๆ ครอบครัวประสบกับการสูญเสียจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวจากโรคนี้ และอีกหลายคนก็เกิดความเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วย ด้วยการไปพักรักษาตัวตามที่ทางการได้กำหนดไว้

อ่านต่อ »
เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงสุนัข แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงสุนัข บ้านไหน เลี้ยงสุนัข ก็มักจะได้ยินเสียงเห่าและหอนให้ได้ยินอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขที่มีปฏิกริยาตอบโต้เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น

อ่านต่อ »
ชีวิตหลังเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณ บริหารเวลาอย่างไรให้ใจเป็นสุข

ชีวิตหลังเกษียณ มีใครหลายคนที่เคยตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน แต่เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก

อ่านต่อ »
โฮมีโอพาธีย์

โฮมีโอพาธีย์ ศาสตร์นี้คนไทยควรรู้จัก มีอะไรน่าสนใจบ้างต้องอ่าน

โฮมีโอพาธีย์ หลังจากมีการระบาดของโควิด19.ทำให้หลายๆ ครอบครัวประสบกับการสูญเสียจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวจากโรคนี้ และอีกหลายคนก็เกิดความเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วย ด้วยการไปพักรักษาตัวตามที่ทางการได้กำหนดไว้

อ่านต่อ »